Thai

แปลงไฟล์ Excel เป็น PDF โดยใช้ C++

รูปแบบ PDF ใช้กันอย่างแพร่หลายในการแลกเปลี่ยนเอกสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหลายกรณี เอกสารจะถูกแปลงเป็นรูปแบบ PDF ก่อนที่จะแชร์ ดังนั้น PDF จึงเป็นรูปแบบไฟล์มาตรฐานในกรณีดังกล่าว ในบทความนี้ เราจะกำหนดเป้าหมายการแปลง Excel เป็น PDF สำหรับแอปพลิเคชัน C++ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะได้เรียนรู้วิธีแปลงสมุดงาน Excel XLSX หรือ XLS เป็นไฟล์ PDF โดยใช้ C++
มกราคม 19, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ