Thai

แปลง GDB เป็น CSV ใน C#

ไฟล์ GDB สามารถมีเส้นทาง รอยทาง จุดอ้างอิง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังอุปกรณ์ GPS หรือส่งต่อไปยังแอปพลิเคชัน GIS อื่น ดังนั้นการแปลงไฟล์ GDB เป็นรูปแบบ CSV จึงมีประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้น บทความนี้จะอธิบายวิธีแปลงไฟล์ GDB เป็นไฟล์ CSV ที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคโดยทางโปรแกรมใน C#
กันยายน 20, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา