Thai

แปลง GeoJson เป็น TopoJson และกลับกันโดยใช้ C#

GeoJSON ใช้สำหรับแสดงคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ด้วยคุณลักษณะที่ไม่ใช่เชิงพื้นที่ ในขณะที่ TopoJSON เป็นส่วนเสริมของ GeoJSON ที่ใช้โทโพโลยี คุณสามารถแปลง GeoJSON เป็น TopoJSON และ TopoJSON เป็น GeoJSON ได้ตามความต้องการของคุณ
มีนาคม 2, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา