Thai

แปลง HTML เป็นข้อความล้วนหรือแยกข้อความจาก HTML ใน C#

HTML เป็นภาษามาร์กอัปที่นิยมใช้ในเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน ฯลฯ เนื้อหาใน HTML จะถูกแยกความแตกต่างโดยใช้แท็กต่างๆ คุณสามารถแปลง HTML เป็นข้อความธรรมดาได้อย่างง่ายดายโดยใช้ภาษา C# โดยไม่สนใจแท็กเปิดและปิด ในทำนองเดียวกัน อาจมีข้อกำหนดเฉพาะของสไตล์ชีตแบบเรียงซ้อน JavaScript หรือส่วนอื่นๆ ของ HTML ตามความต้องการของคุณ
ธันวาคม 15, 2020 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา