Thai

แปลง IFC เป็น JPG หรือ PNG Image โดยใช้ C#

ไฟล์ IFC ใช้สำหรับสร้างแบบจำลองอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันจำนวนจำกัดรองรับรูปแบบไฟล์นี้ ดังนั้นคุณอาจต้องแปลงไฟล์ IFC เป็นรูปภาพ JPG หรือ PNG เพื่อดูตัวอย่างเนื้อหาในสภาพแวดล้อมระบบต่างๆ บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีการแปลงไฟล์ IFC เป็นอิมเมจโดยทางโปรแกรมด้วย C#
พฤศจิกายน 4, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา