Thai

แปลงรูปภาพเป็น Word ใน Python

ในบางกรณี คุณต้องแปลงรูปภาพเดียวหรือหลายรูปภาพเป็นเอกสาร Word ในการดำเนินการนี้โดยทางโปรแกรม บทความนี้แสดงวิธีการแปลงรูปภาพเป็น Word DOC DOCX ใน Python
ตุลาคม 25, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ