Thai

วิธีสร้างและอัปเดตไฟล์ Excel ใน PHP

สเปรดชีตได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการเก็บรักษา จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากทุกวันนี้โซลูชันอัตโนมัติมีบทบาทในธุรกิจมากขึ้น แนวโน้มของการสร้างและจัดการเอกสาร Excel (XLS/XLSX) จึงเกิดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามสถานการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้น บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีการสร้างไฟล์ Excel XLSX หรือ XLS ในเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ PHP
มิถุนายน 11, 2021 · 3 min · อุสมาน อาซิซ