Thai

สร้างกราฟและแผนภูมิใน PDF ใน C#

ในเอกสาร PDF จำนวนหนึ่ง กราฟและแผนภูมิถูกใช้เพื่อแสดงข้อมูลหรือสารสนเทศด้วยภาพ ในบางกรณี แผนภูมิใช้เพื่ออธิบายการไหลของกิจกรรมหรือการดำเนินงานในระบบแบบกราฟิก เช่น แผนภูมิลำดับงาน ในขณะที่บางส่วนใช้เพื่อวาดรูปแบบข้อมูล บทความนี้ครอบคลุมวิธีสร้างกราฟและแผนภูมิในไฟล์ PDF โดยทางโปรแกรมใน C# เราจะสาธิตวิธีสร้างวัตถุกราฟิกต่างๆ ในไฟล์ PDF อย่างชัดเจน
เมษายน 24, 2022 · 5 min · อุสมาน อาซิซ