Thai

ส่งอีเมลผ่าน SMTP ใน Python

อีเมลอัตโนมัติใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อส่งการแจ้งเตือนหรือข้อความอื่น ๆ ถึงสมาชิก นอกจากนี้ อีเมลต่างๆ จะถูกเรียกใช้ตามการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อใช้งานระบบอัตโนมัติของอีเมล บทความนี้ครอบคลุมวิธีการส่งอีเมลผ่าน SMTP ใน Python นอกจากนี้ เราจะสาธิตวิธีสร้างข้อความอีเมลด้วยข้อความธรรมดาหรือเนื้อหา HTML ตั้งแต่เริ่มต้น
พฤษภาคม 21, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ