Thai

สร้าง Pivot Table ใน Excel โดยใช้ C# .NET

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้าง Pivot Table ใน Excel ใน C# นอกจากนี้ เราจะกล่าวถึงวิธีการจัดเรียงหรือซ่อนข้อมูล Pivot Table โดยทางโปรแกรมโดยใช้ Aspose.Cells for .NET ซึ่งเป็น .NET API เพื่อสร้างและจัดการสเปรดชีต Excel โดยไม่ต้องใช้ Microsoft Excel Pivot Table ใน Excel สิ่งต่างๆ ได้เปลี่ยนไปใช้โซลูชันแบบดิจิทัลและแบบอัตโนมัติสำหรับการสร้างและการจัดการสเปรดชีต Excel อย่างแพร่หลาย Pivot Tables ใน Excel ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล ในขณะที่การจัดเรียงข้อมูลใน Pivot Table นั้นมีประโยชน์มากสำหรับการตรวจสอบข้อมูลขนาดใหญ่ในสเปรดชีต Excel ที่สำคัญ การเรียงลำดับข้อมูลใน Pivot Table สามารถนำไปใช้ในการจัดเรียงรายการตามตัวอักษร (AZ หรือ ZA) สำหรับค่าข้อความ หรือจากค่าสูงสุดไปต่ำสุดหรือค่าต่ำสุดถึงสูงสุดในกรณีของตัวเลข ตามความสำคัญของตาราง Pivot ของ Excel บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงวิธีการ: สร้าง Pivot Table ใน Excel ผ่าน C# จัดเรียง Pivot Table ตามค่าฟิลด์แถว จัดเรียง Pivot Table ตามค่าฟิลด์คอลัมน์ และซ่อนแถว Pivot Table สำหรับการสาธิต จะใช้สเปรดชีต Excel ตัวอย่างต่อไปนี้ตลอดทั้งตัวอย่าง
มกราคม 10, 2020 · 3 min · อุสมาน อาซิซ