Thai

สร้างบาร์โค้ด Maxicode ใน C#

รหัส Maxicode เป็นบาร์โค้ดที่เครื่องอ่านได้ซึ่งมีจุดที่จัดเรียงเป็นรูปหกเหลี่ยม สามารถสร้างได้ด้วยรูปแบบต่างๆ ในโหมดต่างๆ ในขณะที่มีเป้าเล็งอยู่ตรงกลาง ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องสร้าง Maxicode ดังนั้น บทความนี้จึงกล่าวถึงวิธีสร้าง Maxicode ประเภทต่างๆ โดยทางโปรแกรมใน C#
กันยายน 28, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา