Thai

สร้างเอกสาร PDF หลายคอลัมน์โดยใช้ C#

PDF แบบหลายคอลัมน์ใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ บทความวิจัย ฯลฯ ขณะที่ทำงานกับ PDF อัตโนมัติ คุณอาจเจอสถานการณ์ที่คุณต้องสร้าง PDF แบบหลายคอลัมน์โดยทางโปรแกรม บทความนี้ครอบคลุมวิธีสร้างไฟล์ PDF แบบหลายคอลัมน์โดยใช้ C#
ตุลาคม 6, 2021 · 4 min · อุสมาน อาซิซ