Thai

สร้าง Booklet จาก PDF ใน Java

ในบางกรณี เช่น การพิมพ์ PDF คุณต้องสร้างหนังสือเล่มเล็กจากไฟล์ PDF ตัวอย่างเช่น หนังสือเย็บมุงหลังคาใช้สำหรับพิมพ์สองหน้าในแผ่นเดียว ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีสร้างหนังสือเล่มเล็กจากไฟล์ PDF โดยทางโปรแกรมใน Java
ตุลาคม 28, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ