Thai

สร้างไฟล์ PDF โดยใช้ C# - .NET PDF API

การสร้างและประมวลผลเอกสาร PDF แบบอัตโนมัติได้กลายเป็นคุณลักษณะที่เรียกร้องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ในแอปพลิเคชันต่างๆ เอกสาร PDF จะถูกสร้างขึ้นแบบไดนามิก เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และรายงานประเภทต่างๆ ตามนั้น บทความนี้ครอบคลุมการใช้งานพื้นฐานของ PDF automation ภายในแอปพลิเคชัน .NET ในที่สุด คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างไฟล์ PDF และแทรกข้อความ รูปภาพ ตาราง และส่วนประกอบอื่นๆ โดยใช้ C#
ธันวาคม 2, 2020 · 3 min · อุสมาน อาซิซ