Thai

สร้างไฟล์ PDF จากรูปภาพโดยใช้ C#

ในหลายกรณี คุณอาจต้องสร้าง PDF จากรูปภาพจำนวนมาก เช่น สร้าง PDF จากหน้าเอกสารที่สแกนหรือใบแจ้งหนี้ สำหรับสถานการณ์ดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีสร้าง PDF จากรูปภาพโดยใช้โปรแกรมโดยใช้ C#
เมษายน 20, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ