Thai

ป้องกันหรือยกเลิกการป้องกัน Visio Shapes จากการเปลี่ยนแปลงใน C#

ไฟล์ Visio ประกอบด้วยรูปร่างและตัวเชื่อมต่อประเภทต่างๆ เพื่อสร้างไดอะแกรมต่างๆ ในบางกรณี คุณอาจต้องการปกป้องรูปร่างเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลง จากสถานการณ์ดังกล่าว บทความนี้จะอธิบายวิธีการป้องกันหรือยกเลิกการป้องกันรูปร่างในไดอะแกรม Visio โดยทางโปรแกรมใน C#
ตุลาคม 24, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา