Thai

เปรียบเทียบเอกสาร MS Word โดยใช้ Java

ทำการเปรียบเทียบเอกสาร MS Word เพื่อทราบความแตกต่างระหว่างเอกสารสองเวอร์ชัน MS Word มีตัวเลือกในตัวเพื่อเปรียบเทียบเนื้อหาของเอกสารสองฉบับ อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนเอกสารที่เพิ่มขึ้น การเปรียบเทียบเอกสารด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องยาก เพื่อให้กระบวนการนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ บทความนี้ครอบคลุมวิธีการเปรียบเทียบเอกสาร MS Word (DOC/DOCX) สองฉบับโดยใช้ Java
ตุลาคม 5, 2020 · 3 min · อุสมาน อาซิซ