Thai

แปลงเอกสาร Word เป็น TIFF โดยใช้ Python

TIFF เป็นรูปแบบยอดนิยมในการจัดเก็บภาพแรสเตอร์ TIFF รองรับหลายหน้าซึ่งแตกต่างจากรูปแบบภาพอื่นๆ หมายความว่า ไฟล์ TIFF แบบหลายหน้าสามารถมีรูปภาพมากกว่าหนึ่งรูปในรูปแบบของหน้าต่างๆ คุณลักษณะนี้ทำให้ TIFF เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการแสดงเอกสาร Word หากต้องการดำเนินการแปลงนี้โดยทางโปรแกรม บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลงไฟล์ Word DOCX หรือ DOC เป็น TIFF โดยใช้ Python
พฤศจิกายน 8, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ