Thai

แทนที่รูปภาพในไฟล์ PDF ใน C# .NET

รูปแบบ PDF ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อสร้างเอกสารโดยอัตโนมัติ เช่น ใบแจ้งหนี้ รายงาน บทความ ฯลฯ ในบางกรณี คุณต้องแทนที่รูปภาพในเอกสาร PDF เช่น เพื่อซ่อนเนื้อหาที่เป็นความลับ บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีการแทนที่รูปภาพที่มีอยู่ในไฟล์ PDF ใน C# .NET เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
พฤษภาคม 18, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ