Thai

แปลงไฟล์ DWG เป็น OBJ ใน C#

คุณอาจต้องแสดงภาพวาดดังกล่าวในแอปพลิเคชันการสร้างแบบจำลอง 3 มิติสำหรับการแสดงภาพหรือการจัดการการออกแบบ คุณสามารถแปลงไฟล์ DWG เป็นไฟล์ 3D Object ในรูปแบบ OBJ บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลงรูปวาด DWG เป็นไฟล์ OBJ โดยทางโปรแกรมใน C#
กุมภาพันธ์ 25, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา