Thai

แปลง CSV เป็น Excel หรือ Excel เป็น CSV ใน Node.js

รูปแบบ CSV ใช้กันอย่างแพร่หลายในการนำเข้าหรือส่งออกชุดข้อมูลขนาดใหญ่จากแอปพลิเคชันหนึ่งไปยังอีกแอปพลิเคชันหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี คุณอาจต้องแปลงไฟล์ CSV เป็น Excel XLSX หรือ XLS ในทำนองเดียวกัน ในทางกลับกัน อาจจำเป็นต้องใช้ในบางสถานการณ์ บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลง CSV เป็น Excel และ Excel เป็นรูปแบบ CSV โดยทางโปรแกรมใน Node.js
เมษายน 28, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ