Thai

แยกรูปภาพจาก PowerPoint PPT ใน C #

ขณะประมวลผลงานนำเสนอ PowerPoint ในแอปพลิเคชัน .NET คุณอาจต้องแยกเนื้อหาออกจากสไลด์ PPT เนื้อหาอาจอยู่ในรูปแบบข้อความและรูปภาพ ในโพสต์ที่แล้ว เราได้กล่าวถึงการสกัดข้อความจากสไลด์ PowerPoint ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีแยกรูปภาพจาก PowerPoint PPT หรือ PPTX ใน C#
มกราคม 13, 2022 · 3 min · อุสมาน อาซิซ