Thai

แยกรูปภาพจากงานนำเสนอ PowerPoint ใน Python

รูปภาพเป็นวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำให้เนื้อหามีชีวิตชีวา นี่คือเหตุผลที่รูปภาพถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในเว็บเพจ เอกสาร งานนำเสนอ ฯลฯ งานนำเสนอ MS PowerPoint มักจะสร้างขึ้นโดยมีข้อความน้อยลงและมีวัตถุและรูปภาพกราฟิกมากขึ้น ดังนั้น เมื่อประมวลผลงานนำเสนอโดยทางโปรแกรม คุณอาจต้องแยกรูปภาพพร้อมกับข้อความ บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแยกรูปภาพจากงานนำเสนอ PPT หรือ PPTX ใน Python
มกราคม 26, 2022 · 3 min · อุสมาน อาซิซ