Thai

ใช้ตัวกรอง Gaussian Blur กับรูปภาพใน C #

ในบางกรณี คุณอาจต้องใช้งานตัวกรอง Gaussian blur ในแอปพลิเคชันของคุณ ดังนั้น บทความนี้จึงกล่าวถึงวิธีการใช้ตัวกรอง Gaussian blur กับรูปภาพโดยทางโปรแกรมใน C#
เมษายน 24, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา