Thai

สร้างภาพขนาดย่อสำหรับไฟล์ PDF ใน C#

บ่อยครั้งที่คุณอาจต้องสร้างภาพขนาดย่อในขณะที่ฝังเอกสาร PDF ลงในเว็บแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีภาพขนาดย่อของหน้าเมื่อสร้างโปรแกรมดู PDF สำหรับสถานการณ์ดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีสร้างภาพขนาดย่อของไฟล์ PDF โดยทางโปรแกรมใน C# .NET เราจะกล่าวถึงวิธีการสร้างภาพขนาดย่อของหน้าใดหน้าหนึ่งหรือทุกหน้าในไฟล์ PDF อย่างชัดเจน
พฤษภาคม 16, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ