Thai

สร้างภาพขนาดย่อสำหรับหน้า PDF ใน Java

ขณะฝังเอกสาร PDF ลงในเว็บแอปพลิเคชัน คุณอาจต้องสร้างภาพขนาดย่อ ในสถานการณ์อื่นๆ เช่น การสร้างโปรแกรมดู PDF คุณอาจต้องสร้างภาพขนาดย่อสำหรับแต่ละหน้าใน PDF ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีสร้างภาพขนาดย่อของไฟล์ PDF โดยทางโปรแกรมใน Java เราจะกล่าวถึงวิธีการสร้างภาพขนาดย่อของหน้าใดหน้าหนึ่งหรือทุกหน้าในไฟล์ PDF อย่างชัดเจน
เมษายน 15, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ