Thai

การแปลง HTML เป็น PDF C# ด้วย .NET API

มีหลายสถานการณ์เมื่อคุณต้องทำการแปลง HTML เป็น PDF ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแปลงหน้าเว็บเป็น PDF จากภายในแอปพลิเคชันของคุณ หรือคุณอาจต้องสร้าง PDF จากเนื้อหาของโปรแกรมแก้ไข WYSIWYG HTML อีกสถานการณ์หนึ่งคือการแปลงหน้า HTML จาก URL หนึ่งๆ เป็น PDF เพื่อจัดการกับกรณีดังกล่าว คุณจะได้เรียนรู้วิธีแปลง HTML เป็น PDF ใน C# เนื้อหา HTML อาจเป็นไฟล์ .html หรือหน้าเว็บจาก URL
กุมภาพันธ์ 28, 2020 · 3 min · อุสมาน อาซิซ