Thai

เพิ่มหรือลบไฮเปอร์ลิงก์ใน PowerPoint PPT ใน C#

ไฮเปอร์ลิงก์ในเอกสารใช้เพื่อนำทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยทั่วไปในงานนำเสนอ PowerPoint จะใช้ในการแทรก URL ของหน้าเว็บ คุณสามารถสร้างไฮเปอร์ลิงก์ของข้อความ รูปภาพ รูปร่าง หรือองค์ประกอบสื่อในสไลด์ PowerPoint PPT ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง PowerPoint PPT/PPTX ใน C# นอกจากนี้ เราจะกล่าวถึงวิธีการลบไฮเปอร์ลิงก์ออกจากสไลด์ PPT โดยทางโปรแกรม
กุมภาพันธ์ 2, 2022 · 3 min · อุสมาน อาซิซ