Thai

สร้าง 3D Cylinder ใน Java

ในฉากและแอนิเมชันสามมิติที่แตกต่างกัน คุณอาจต้องสร้างทรงกระบอกประเภทต่างๆ และใช้การแปลงหลายแบบและการดำเนินการอื่นๆ ตามความต้องการของคุณ จากสถานการณ์ดังกล่าว บทความนี้จะอธิบายวิธีสร้างกระบอกสูบในแอปพลิเคชัน Java นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงวิธีที่คุณสามารถปรับแต่งออฟเซ็ตบน ออฟเซ็ตล่าง เฉือนล่าง ฯลฯ
ตุลาคม 15, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา