Thai

แปลงอีเมลเป็น HTML ใน Java

MSG และ EML เป็นรูปแบบไฟล์ยอดนิยมในการจัดเก็บข้อความอีเมล อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถแสดงเนื้อหาของอีเมลทั้งสองรูปแบบได้โดยตรงในเว็บแอปพลิเคชันของคุณ ในการฝังอีเมล MSG หรือ EML ภายในหน้าเว็บของคุณ คุณสามารถแปลงเป็น HTML ได้ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีแปลงอีเมล MSG และ EML/EMLX เป็น HTML ใน Java
เมษายน 5, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ