Thai

ใช้ตัวกรอง Median และ Wiener กับรูปภาพใน Java

ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีการใช้ตัวกรองค่ามัธยฐานและตัวกรองแบบ Wiener ซึ่งมักใช้เพื่อลดจุดรบกวนและทำให้ภาพมีความนุ่มนวล มาดูวิธีการนำไฟล์ค่ามัธยฐานและไฟล์ Wiener ไปใช้กับอิมเมจโดยทางโปรแกรมใน Java
พฤศจิกายน 3, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ