Thai

สร้าง Booklet จาก PDF ใน Java

ในบางกรณี เช่น การพิมพ์ PDF คุณต้องสร้างหนังสือเล่มเล็กจากไฟล์ PDF ตัวอย่างเช่น หนังสือเย็บมุงหลังคาใช้สำหรับพิมพ์สองหน้าในแผ่นเดียว ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีสร้างหนังสือเล่มเล็กจากไฟล์ PDF โดยทางโปรแกรมใน Java
ตุลาคม 28, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ

สร้างเอกสาร PDF หลายคอลัมน์โดยใช้ Java

สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ บทความวิจัย ฯลฯ ใช้เค้าโครงหน้าแบบหลายคอลัมน์ ในขณะที่สร้างเอกสารดังกล่าวโดยทางโปรแกรม คุณอาจต้องสร้าง PDF แบบหลายคอลัมน์ สำหรับกรณีดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีการสร้างไฟล์ PDF แบบหลายคอลัมน์โดยใช้ Java
กันยายน 6, 2021 · 4 min · อุสมาน อาซิซ