Thai

แปลงไฟล์ XLS/XLSX เป็น JSON ใน Java

ไฟล์ XLS หรือ XLSX ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ นอกจากนี้คุณยังสามารถประมวลผลและจัดการข้อมูลโดยการดำเนินการต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี คุณต้องแปลงข้อมูล Excel เป็นรูปแบบ JSON เช่น ในเว็บแอปพลิเคชัน บทความนี้แสดงวิธีแปลงไฟล์ Excel XLS หรือ XLSX เป็น JSON ใน Java เพื่อดำเนินการแปลงนี้โดยทางโปรแกรม
มิถุนายน 15, 2022 · 1 min · อุสมาน อาซิซ