Thai

แปลง JSON เป็น CSV ใน Node.js

ไฟล์ JSON ใช้กันอย่างแพร่หลายในการส่งข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ในทางกลับกัน CSV ยังเป็นรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ในบางกรณี คุณอาจต้องนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ JSON เป็น CSV สำหรับกรณีดังกล่าว บทความนี้ครอบคลุมวิธีแปลงข้อมูล JSON เป็น CSV โดยทางโปรแกรมโดยใช้ Node.js
กันยายน 7, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ