Thai

โหลด บันทึก และแยกข้อมูลจากฟอนต์โดยใช้ C#

ในการพิมพ์ดิจิทัล ฟอนต์จะกำหนดลักษณะเฉพาะที่จะใช้สำหรับรูปลักษณ์ของอักขระ ส่วนใหญ่มักจะใช้แบบอักษรในเอกสารและหน้าเว็บเพื่อจัดรูปแบบข้อความ ฟอนต์แต่ละตัวจะอธิบายไว้ในไฟล์ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับขนาด น้ำหนัก ลักษณะ และการเข้ารหัสของอักขระ เนื่องจากฟอนต์เป็นส่วนสำคัญของไฟล์รูปแบบต่างๆ Aspose จึงนำเสนอ API เฉพาะสำหรับจัดการและแสดงผลฟอนต์ยอดนิยม เช่น TrueType, CFF, OpenType และ Type1 ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีโหลด บันทึก และดึงข้อมูลจากฟอนต์โดยใช้ C# กับ Aspose.Font for .NET
กันยายน 14, 2020 · 4 min · อุสมาน อาซิซ