Thai

รวมงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ C# หรือ VB.NET

การรวมงานนำเสนอ PowerPoint อาจมีประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การรวมเนื้อหาจากหลาย PPT/PPTX การรวมส่วนต่างๆ ของงานนำเสนอเดียวที่สร้างโดยคนสองคนขึ้นไป เป็นต้น วิธีการคัดลอก/วางเนื้อหาด้วยตนเองอาจไม่เหมาะเมื่อต้องจัดการ ด้วยการนำเสนอที่หลากหลาย ดังนั้น บทความนี้จึงช่วยให้นักพัฒนา .NET เรียนรู้วิธีผสานงานนำเสนอ PowerPoint โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C# API การควบรวมกิจการ .NET PowerPoint รวมงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ C # รวมสไลด์เฉพาะของงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ C # ใช้ Slide Master ขณะผสานงานนำเสนอ PowerPoint API การควบรวมกิจการ .NET PowerPoint Aspose.Slides for .NET เป็น .NET PowerPoint API ที่มีคุณลักษณะหลากหลาย ซึ่งช่วยให้คุณสร้างและจัดการเอกสารนำเสนอได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถรวมงานนำเสนอ PowerPoint สองงานขึ้นไปโดยใช้ C# หรือ VB.NET คุณสามารถ ดาวน์โหลด DLL ของ API หรือติดตั้งโดยใช้ NuGet รวมงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ C ในส่วนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการโคลนและผสานสไลด์ทั้งหมดจากงานนำเสนอ PowerPoint หนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง สำหรับสิ่งนี้ คุณสามารถโคลนสไลด์จากงานนำเสนอต้นทางและเพิ่มที่ส่วนท้ายของงานนำเสนอเป้าหมาย ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการผสานงานนำเสนอสองงาน
สิงหาคม 17, 2020 · 2 min · อุสมาน อาซิซ