Thai

เพิ่มการเปลี่ยนสไลด์ใน PowerPoint PPT/PPTX ด้วย Java

การเปลี่ยนสไลด์ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพ ซึ่งเกิดขึ้นขณะย้ายจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่งในสไลด์โชว์ PowerPoint คุณยังสามารถตั้งค่าเสียงการเปลี่ยน ความเร็ว ระยะเวลา และเอฟเฟ็กต์อื่นๆ ตามบริบทของงานนำเสนอของคุณ ดังนั้น บทความนี้จึงครอบคลุมถึงวิธีการเพิ่มการเปลี่ยนสไลด์ในงานนำเสนอ PowerPoint โดยทางโปรแกรมโดยใช้ Java
กันยายน 6, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ