Thai

แปลงไฟล์ OneNote .one เป็นเอกสาร Word DOCX หรือ DOC ใน Java

ไฟล์ OneNote มีบันทึกดิจิทัลที่สามารถรวมข้อความ รูปภาพ ภาพวาด ฯลฯ ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องแปลงไฟล์ OneNote .one เป็นเอกสาร Word บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีการแปลงไฟล์ Microsoft OneNote .one เป็นรูปแบบไฟล์ DOCX หรือ DOC
ตุลาคม 14, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา