Thai

รู้จักรูปภาพจาก MemoryStream โดยใช้ OMR ใน C #

คุณสามารถจำแนกเครื่องหมายเฉพาะบนภาพได้โดยดำเนินการรับรู้เครื่องหมายด้วยแสง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจำแนกฟองอากาศสำหรับแบบสอบถาม แบบสำรวจ หรือข้อสอบในรูปแบบของคำถามแบบปรนัย โปรดดูส่วนต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
มิถุนายน 10, 2021 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา