Thai

แปลงไฟล์ PDF เป็นการนำเสนอ PowerPoint ใน C#

บทความนี้ประกอบด้วยขั้นตอนและตัวอย่างโค้ดในการแปลง PDF เป็น PPT หรือ PPTX โดยทางโปรแกรมใน C# PDF เป็นหนึ่งในรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสารด้วยความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาการจัดวาง ในทางกลับกัน งานนำเสนอ PowerPoint (PPT/PPTX) ทำให้การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบสไลด์โต้ตอบทำได้ง่ายขึ้น ในบางกรณี ข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ PDF จำเป็นต้องนำเสนอเป็นงานนำเสนอ PowerPoint ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถลดความพยายามลงได้โดยการทำให้กระบวนการนำเข้าข้อมูลจาก PDF เป็น PowerPoint PPT/PPTX เป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้น บทความนี้จะสาธิตวิธีการ: แปลง PDF เป็น PowerPoint PPT หรือ PPTX ใน C# แปลงไฟล์ PDF เป็น PowerPoint PPT หรือ PPTX ด้วยสไลด์เป็นรูปภาพในภาษา C# ติดตามความคืบหน้าการแปลง PDF เป็น PowerPoint C# API สำหรับการแปลง PDF เป็น PowerPoint ในการแปลง PDF เป็น PPT หรือ PPTX เราจะใช้ Aspose.PDF for .NET ซึ่งเป็น PDF API ที่มีประสิทธิภาพในการสร้าง ประมวลผล และแปลงเอกสาร PDF Aspose.
มีนาคม 18, 2020 · 2 min · อุสมาน อาซิซ