Thai

แปลงรูปภาพ JPG หรือ PNG เป็น XML ด้วย OCR ใน C #

บางครั้งข้อมูลอาจอยู่ในรูปแบบของรูปภาพ คุณอาจต้องประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นการแปลงรูปภาพเป็น XML จึงมีประโยชน์ในสถานการณ์ดังกล่าว คุณสามารถแปลงรูปภาพใน JPG, PNG หรือรูปแบบรูปภาพอื่นๆ เป็นรูปแบบ XML โดยทางโปรแกรมใน C# บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแปลงรูปภาพเป็น XML โดยการดำเนินการ OCR โดยทางโปรแกรมใน C#
มิถุนายน 1, 2022 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา