Thai

แปลง PowerPoint PPT เป็น TIFF โดยใช้ Java

ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การพิมพ์ แฟกซ์ ฯลฯ จะใช้การแปลง PowerPoint เป็น TIFF หากต้องการทำให้การแปลงนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติจากภายในแอปพลิเคชันเว็บหรือเดสก์ท็อป บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีการแปลง PowerPoint PPTX/PPT เป็น TIFF โดยใช้ Java นอกจากนี้ยังแสดงวิธีปรับแต่งขนาดและรูปแบบพิกเซลของภาพ TIFF ที่เป็นผลลัพธ์
กรกฎาคม 13, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ