Thai

ป้องกันหรือยกเลิกการป้องกันเอกสาร MS Word โดยใช้ Java

MS Word ช่วยให้คุณสามารถปกป้องเอกสาร DOCX ด้วยกลไกต่างๆ คุณสามารถตั้งรหัสผ่านที่จำเป็นในการเปิดเอกสาร ในทางกลับกัน คุณสามารถระบุระดับการป้องกันได้ เช่น ทำให้เอกสารเป็นแบบอ่านอย่างเดียว อนุญาตช่องแสดงความคิดเห็นหรือแบบฟอร์มเท่านั้น เป็นต้น ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีทำให้ฟีเจอร์การป้องกัน MS Word เป็นไปโดยอัตโนมัติ ป้องกันหรือยกเลิกการป้องกันไฟล์ DOCX ในแอปพลิเคชันที่ใช้ Java
พฤศจิกายน 10, 2020 · 2 min · อุสมาน อาซิซ