Thai

สร้าง Pivot Table ใน Excel โดยใช้ Python

ตาราง Pivot ในสเปรดชีต Excel ใช้เพื่อสรุปข้อมูลในลักษณะโต้ตอบ สมมติว่าคุณมีข้อมูลของใบแจ้งหนี้จำนวนหนึ่ง และคุณต้องการให้รวมจัดกลุ่มตามลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ ตารางเดือยเข้ามามีบทบาทในกรณีเช่นนี้ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดการกับ pivot table ใน Excel ใน Python โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะได้รู้วิธีสร้างตารางเดือยใน Excel ใน Python นอกจากนี้ เราจะสาธิตวิธีจัดรูปแบบข้อมูลในตาราง Pivot ของ Excel โดยทางโปรแกรม
สิงหาคม 15, 2022 · 2 min · อุสมาน อาซิซ