Thai

อ่านอีเมลผ่าน IMAP ใน Python

ในหลายกรณี เซิร์ฟเวอร์อีเมลสามารถเข้าถึงได้จากภายในแอปพลิเคชัน Python เพื่ออ่านอีเมลหรือใช้งานอีเมลไคลเอ็นต์ สำหรับการดึงอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล โดยทั่วไปจะใช้โปรโตคอล Internet Message Access Protocol (IMAP) ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีการอ่านอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ IMAP ใน Python บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมล เข้าถึงโฟลเดอร์ที่ต้องการ และอ่านอีเมลอย่างชัดเจน
ธันวาคม 17, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ