Thai

แปลง PDF ที่สแกนเป็น Word ด้วย OCR ใน Python

การแปลงไฟล์ PDF ที่สแกนเป็นเอกสาร Word มีข้อดีหลายประการ เช่น การแก้ไขข้อความภายในเอกสาร ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดต นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถค้นหาข้อความได้ ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับเอกสารขนาดใหญ่หรือเมื่อทำการวิจัย นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบการสะกดคำเพื่อแก้ไขคำที่พิมพ์ผิดหรือคำที่สะกดผิดในขณะที่ใช้ OCR ใน Python
มิถุนายน 26, 2023 · 2 min · ฟาร์ฮาน ราซา