Thai

แปลง PDF ที่สแกนเป็น PDF ที่ค้นหาได้ด้วย OCR ใน C#

บางครั้งไฟล์ PDF จะใช้รูปภาพซึ่งมักจะสร้างโดยใช้เครื่องสแกนหรืออุปกรณ์สร้างภาพ คุณสามารถแปลงไฟล์ PDF ที่สแกนเป็นไฟล์ PDF ที่ค้นหาได้ด้วย OCR เพื่อให้สามารถแก้ไขหรืออัปเดตข้อความในเอกสารได้ ตามสถานการณ์ดังกล่าว บทความนี้จะอธิบายวิธีแปลง PDF ที่สแกนเป็น PDF ที่ค้นหาได้ด้วยการดำเนินการ OCR โดยทางโปรแกรมโดยใช้ C#
มกราคม 13, 2022 · 1 min · ฟาร์ฮาน ราซา