Thai

ส่งเอกสาร Word ในเนื้อหาอีเมลโดยใช้ C ++

อีเมลเป็นแหล่งหลักในการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต และในกรณีส่วนใหญ่ การจัดวางและรูปแบบของอีเมลมีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม อีเมลไคลเอ็นต์ส่วนใหญ่ไม่มีตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับการออกแบบเนื้อหาอีเมลคุณภาพสูง ในกรณีเช่นนี้ สามารถใช้เอกสาร Word ที่มีรูปแบบเหมาะสมในส่วนเนื้อหาของอีเมลได้ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการส่งเอกสาร Word เป็นเนื้อหาของอีเมลโดยใช้ C++
มิถุนายน 4, 2021 · 2 min · มูฮัมหมัด อาหมัด