Thai

แยกเอกสาร MS Word โดยใช้ Java

ในหลายกรณี คุณต้องแยกเอกสาร MS Word ออกเป็นหลายเอกสาร ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องสร้างเอกสารแยกต่างหากสำหรับแต่ละหน้า ส่วน หรือชุดของหน้าในเอกสาร Word เพื่อให้การแยกเอกสารเป็นไปโดยอัตโนมัติ บทความนี้ครอบคลุมวิธีการแยกเอกสาร MS Word โดยทางโปรแกรมโดยใช้ Java ส่วนต่อไปนี้แสดงบทช่วยสอนทีละขั้นตอนและตัวอย่างโค้ดของเกณฑ์การแยกที่กล่าวถึงข้างต้น
มกราคม 29, 2021 · 2 min · อุสมาน อาซิซ