Thai

สร้างแผนภูมิ Sunburst และ Treemap ในงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ Java

แผนภูมิ Sunburst ใช้ในการแสดงโครงสร้างข้อมูลแบบลำดับชั้นในรูปแบบของวงแหวนหลายวงโดยที่วงแหวนแต่ละวงแสดงถึงระดับในลำดับชั้น Treemap เป็นแผนภูมิอีกประเภทหนึ่งที่ใช้แสดงข้อมูลลำดับชั้นเพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนภายในลำดับชั้น Aspose.Slides for Java มีวิธีง่ายๆ ในการสร้างแผนภูมิ Sunburst และ Treemap ในงานนำเสนอ PowerPoint ในภาษา Java ใน รุ่นล่าสุด เราได้ขยายคุณลักษณะนี้ และขณะนี้พร้อมกับการสร้างแผนภูมิ Sunburst และ Treemap คุณสามารถจัดรูปแบบจุดข้อมูลได้เช่นกัน มาดูวิธีสร้างแผนภูมิ Sunburst หรือ Treemap และจัดรูปแบบจุดข้อมูลเพื่อใช้สีต่างๆ ใน Java สร้างแผนภูมิ Sunburst ใน PowerPoint ใน Java ก่อนอื่นมาสร้างแผนภูมิ Sunburst ในงานนำเสนอ PowerPoint โดยใช้ Aspose.Slides สำหรับ Java ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการนี้: สร้างอินสแตนซ์ของคลาส Presentation รับการอ้างอิงของสไลด์ตามดัชนี เพิ่มแผนภูมิ ChartType.Sunburst ด้วยข้อมูลเริ่มต้น บันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ PPTX ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการสร้างแผนภูมิ Sunburst ในงานนำเสนอ PowerPoint ใน Java Presentation pres = new Presentation(); try { IChart chart = pres.
ธันวาคม 28, 2019 · 2 min · อุสมาน อาซิซ